جهت ارائه مطالب درسی کتابداری و اطلاع رسانی

جلسه اول و دوم:  30/11/91

از مسائل تغییرات : سه رویداد اصلی بود که عبارتند از:

اولین رویداد: اقتصاد جهانی: شرکتها و سازمانها وقتی می خواهند که تولید کننده محصول و یا ارائه دهنده خدمات هستند اگر می خواهند در عرصه جهانی باشند باید کنترل کنند و شعب آن برندهای مختلف و تولیدات را جهانی کنند.

وقتی مسئله جهانی سازی پیش امد تمام امور جهان که به صورت سنتی بود توانست تمام امور جهان باید به صورت فیزیک درون جامعه کنترل شود یعنی تمام شرکتها و بنگاهها بخواهند سطح فعالیت خود را گسترده تر کنند یعنی فراتر از مرزهای کشورشون یا فراتر از قاره ها که وجود دارد پیش بروند.یعنی یک کشور اروپایی بداند که آن طرف دنیا در آسیا چی می گذرد سلیقه مردم چیست؟ علاقه مردم چیست؟ فرهنگشان چیست؟ بر این اساس بتوانند محصولات خود را فراهم کنند. اگر شعبه ای در آفریقا دارد بتواند تصمیم گیری کنند . اینها همه دستیبای اطلاع روزآمد و درست که  بر پایه یک تصمیم گیری درست و کارآمد است .

کشورهایی هستند که اقتصاد جهان دست آنهاست و حرف اول را میزنند. در ژاپن و آلمان چطور بازار جهان را در دست می گیرند به خاطر همین اطلاعات درست است که به دست می آورند.

اطلاعات به چه درد می خورد؟ با تولید اطلاعات و تصمیم گیری و موارد استفاده اطلاعات برای تصمیم گیری درست است.

دومین رویداد: انتقال اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات.

فرآیند این تکامل کشورها و روند از جوامع اولیه که برده داری بود بعد فئودالی بود و بعد صنعتی شد . کشورهای که صنعتی بودند در 50 سال گذشته حرف اول را میزدند. کشورهایی که رقابت میکردند و از نظر صنعتی تولیدات خوبی داشتند سرمایه گذاری می کردند به این صورت کشورهای دیگر را تحت سلطه خود قرار می دادند و صاحب قدرت بودند. کشورهایی مثل آلمان و ژاپن جزء کشورهای صنعتی بودند. بعد با وجود سیستمهای اطلاعاتی و ساختار تغییر کرد. دیگر صنعت و تولید حرف اول را نمیزند الان اطلاعات است که حرف اول را می زند. با اطلاعات می آیند کشورهای دیگر را تحت سیطره خود قرار می دهند.کشورهایی که از نظر اطلاعات قوی هستند و می آیند کشورهای دیگر را تحت شعاع خود قرار می دهند. قطعا بر اساس یک سری سیستمهای قوی اطلاعاتی است که می توانند کار می کنند یکسری شغلهایی به وجود آمده که مبتنی بر اطلاعات است مثل اینفورمیشن ورکر و ... که اینها همه بر اساس اطلاعات است بر این اساس تولید را کار یدی را سپردند به کشورهای دیگر، کشورهایی که موج بیکاری در آنها زیاد است.

رویداد سوم:تغییر ساختار سازمانها

سازمانها هم اگر در راس باشند طبعا یک سری افراد را تحت مدیریت خود دارند. که می توانند بر آنها نظارت کنند و آنها را کنترل کنند اینها خیلی محدود هستند. برای گرفتن اطلاعات باید با مدیران دیگر در ارتباط باشند که هر کدام از سازمانها خود یک مدیر کل دارد و این مدیر در ارتباط است با مدیران میانی و همینطور به ترتیب به همین صورت شرکتها مرتفع می شود یعنی یک اداره معاونت و معاونت ها به بخشهای مختلف تشکیل می شود. در واقع در سایه شرکتهای اطلاعاتی و فناوری این هم تغییر کرد. یعنی شرکتها همه از شکل هرمی بعد از اشاعه اطلاعات ساختار این ساختمانها همه به شکل فلت در آمدند.

در این ساختار مدیر خیلی راحت می تواند در اتاق خودش قرار بگیرد و در اتاق خود ببیند که فلان کارمند چه کاری انجام می دهد و گزارش کار آن را از طریق سیستم ببیند.

سیستمهای اطلاعاتی: که از بخشهایی تشکیل شده است.

اجزاء یک سیستم اطلاعاتی اولین کاری که می کند داده هایی است که پردازش می شود و اطلاعات می شود که با سخت افزار از تجهیزاتی که استفاده می کنیم و نرم افزار از دستورالعملها و برنامه هایی تشکیل شده که بدانیم چه کار می کنیم.

پس اطلاعاتی که داده می شود و دستورالعملها و برنامه هایی و سخت افزار است و افرادی هم هستند که از اینها استفاده می کنند و هدفمند هستند و کنترل هم جزئی از آن است برای این که برنامه ها را توسط کنترل چک شود

تعریف سیستم: یک نظام مجموعه ای از اجزاء مرتبط هستند که بر هم تاثیر می گذارند و از هم تاثیر می گیرند که برای دستیابی به یک هدف معین در کنار همدیگر جمع می شوند.

تعریف سیستم از نظر راسل ایکاف: مجموعه ای از دو یا چند عنصر است که دارای سه خصوصیت هستند:

 - هر عنصر یا هر جزیی بر کل سیستم تاثیرگذار است.

- بین عناصر هر سیستم رابطه متقابل وجود دارد یعنی بده بستونهای انجام می گیرد.

- هر یک از زیر اجزا مجموعه های تشکیل دهنده بر رفتار کل سیستم موثر است.

این اجزا به گونه ای با هم وابسته هستند مثل  دانشگاه اجزا آن امور دانشجویی، آموزش، اداری و مالی، فرهنگی و معاونت های مختلف هر کدام این مجموعه ها کارشان مرتبط با هم هستند.

هر سیستم کل است و نمی توان آن را به قسمتهای کوچک تبدیل کرد.مثل یک ماشین اگر قطعات آن را از هم جدا کنیم دیگر به درد نمی خورد. هر جزء سیستم ویژگیهایی دارد که از دست می دهد.

تفکر سیستمی: تاریخچه ای از سیستم ابزارها و تجهیزاتی که به کار رفته که در هر دوره متحول شده و قابلیت های آنها در هر دوره تغییر کرده مثل این که کامپیوترهای نسل اول، نسل دوم و .... در طی سالها قابلیتها بالا رفته است.

دو تا رویکرد برای سیستمهای اطلاعاتی وجود دارد:

1) رویکردی که سیستم مدار است این رویکرد فقط قابلیت سیستم، فقط اون فناوری جنبه مادی آن مدنظر است تا وقتی از سیستم استفاده می کنیم کارایی بالا می رود و قابلیت ابزارچیست؟ و این عملکرد چقدر قابل اطمینان است. و سیستم چه نوع ویژگی هایی دارد که ما بتوانیم از آن راضی باشیم.

2) ولی رویکرد دیگری است که می گوید شرایط سازمان ما چیست؟ که چه سیستمی استفاده بکنیم که برایمان استفاده داشته باشد، بیشتر به استفاده تاکید می کند، منطبق با نیازهای ما باشد، یعنی در واقع هدف فناوری نیست از فناوری به عنوان یک ابزار استفاده می کند که اون سیستم اطلاعاتی بخواهد چالشهایی که در یک سازمان است یعنی نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کند.

منظور کمک رسانی به اهداف سازمان توسط سیستمهای اطلاعاتی است. ابتدا سیستمها بیشتر مطالعاتی که صورت گرفته سیستمها بیشتر سیستم مدار بوده یعنی قابلیت سیستم مدنظر بوده ولی کاربر مطرح نبوده اما بعد آمد کاربر مدار شد یعنی سیستم در اختیار کاربر قرار گرفت.

 انواع و اقسام سیستمهای اطلاعاتی یا تیپولوژی سیستمهای اطلاعاتی را تقسیم بندی های مختلفی کرده است.

یکی از راههای پشتیبانی ارائه شده از انواع جنبه ها : جهت پشتیبانی های  ارائه شده است که انواع آن الف) پشتیبانی اطلاعاتی و ب) پشتیبانی تصمیم گیری و ج) پشتیبانی ارتباطی است. که با اطلاعات و داده کار می کنند. که جهت دریافت و ذخیره و بازیابی به کار می روند. همه آنها سیستمهایی هستند که با اطلاعات سر و کار دارند. سیستمهای  دی.دی.اس ها بیشتر تصمیم گیری هستند که بیشتر کار تحقیق را انجام می دهند. بر اساس مسائلی که از قبل تعیین شده و یا مسائلی که ساختار یافته و یا ساختار نیافته است و سیستمهای پشتیبانی ارتباطی که به درد ایجاد ارتباط بین کاربران مختلف می خورند سیستمهایی هستند که دانش را به اشتراک می گذارند ارتباط بین کاربران مختلف را امکان پذیر می کنند.

بر اساس محتوا سیستمها می توانند روی یک موضوع خاص باشند یا اساس و وظیفه خاصی باشند سیستمهایی که روی یک موضوع و یا وظیفه خاصی هستند مثل سیستم امور مالی یا سیستم حضور و غیاب، سیستمهایی که روی یک موضوع خاصی هستند مثل پایگاههای مختلف

سطوح مختلفی که یک سیستم می تواند داشته باشد شامل: - داخل سازمانی – بین سازمانی – خارج سازمانی در سطح جامعه

بر اساس سطح سازمان هستند یک سازمان ساختار سازمان مدیریتی سطح بالا که در راس سازمان و مدیران میانی که ارتباط دارند با مدیران عملیات که در سطح پایین سازمان دارند که سطوح عملیاتی گزارشهای را میدهد به مدیران میانی که آنها هم می فرستند به مدیریت راهبردی. پس سه نوع سطح داریم . الف) سطح اداری و ب) سطح عملیاتی و ج) سطوح استراتژی راهبردی را داریم که تصمیم کیریها در این سطح انجام می شود که بر اساس وظیفله در سازمانها بر اساس صف واحدها را داریم که صف اهداف سازمان را انجام می دهد و ستاد کمک رسانی به گروه صف است.

 

سه تا مزیت سیستمهای اطلاعاتی برای سازمان :

1) در کتابخانه برای این سیستم اطلاعاتی که کاربران و کارمندان استفاده می کنند باعث می شود راندمان و بهره وری کتابخانه بالا رود بین سیستم ارتباطی یک هماهنگی ایجاد می کند بین این بخشها کارهای مختلفی انجام می شود درصد خطا کمتر می شود و رسالت کتابخانه که ارائه خدمات کتابخانه است بهبود حاصل می شود پس بهره وری کتابخانه بالا می رود.

2) بهبود اثربخشی: در سازمان با استفاده از رضایت کاربران، میزان توانایی افراد تاثیر می گذارد. باعث می شود اون سازمان امتیاز اثربخشی را برخوردار باشد. یعنی این سیستم اثربخش شده  می شود. و پردازش راحتتر انجام می شود. می توان با استفاده از یک سیستم درست جلوی خیلی از اشتباهاتی که در سازمان به وجود می آید را گرفت.

3) مزیت رقابتی ایجاد می گردد، یعنی در عرصه رقابت یک سیستمی برای سازمانی اثربخشی را دارد خیلی راحتتر می تواند با سازمانهای دیگر رقابت کند.

 رویکرد سیستمی: نگرش سیستمی وقتی سیستمها به وجود آمدند و بحثهایی که مطرح شد نوعی نگرش و نگاهی سیستمی با استفاده از نظریه سیستمها بوجود آمد که ما میتوانیم یک تفکر سیستمی و یا رویکرد سیستمی داشته باشیم یعنی می شود راحتتر یک سری  محدودیت ها را از سر راه برداشت در واقع هر موسسه ای یا سازمانی باید از رویکرد سیستمی استفاده کند و آن را داشته باشد مثلا یک سری دروندادهایی دارد سازمان و کارهایی در آن جا انجام می شود و خروجی آن خدمات که همان محصول است که در آن یکسری فعالیت وجود دارد که درونداد را تبدیل می کند به برونداد این از طریق مکانیسم کنترل انجام می گیرد.

در تعاملی که کاربر و کتابخانه دارد فید بکی از آن کاربر می گیرد که آن کاربر تامین شد نیاز اطلاعاتی آن در روابط انسانی ارتباطی که وجود دارد آن اطلاعات از طریق بازخورد آن مشخص می شود.

تفکر مکانیستی: یک ماشین را در نظر بگیریم یک بخشی از ماشین درست کار نمی کند فقط میریم روی آن قسمت و آن را درست می کنیم دیگه به قسمتهای دیگر کاری نداریم،

تفکر سیستمی : از اجزا مختلفی تشکیل شده و بر هم تاثیر می گذارند

علت و معلول که به علت آن کار نداریم، اما با تفکر سیستمی خیلی راحتتر می توانیم روی سیستم کار کنیم

سیستم ها خاصیت هم افزایی دارند؟ اگر بازیکنان در کنار هم با ترکیب خاص با هم کار می کنند اون تعاملی که با هم دارند آن بازیکنان در تشکیل آن تیم اگر برداریم و در جای دیگری بکار ببریم دیگر آن قابلیت را ندارند. آنها در اون تیم با هم خوب کار می کنند و قابلیت دارند یعنی در داخل اون سیستم معنا و مفهوم دارد.


 

جلسه سوم

استفاده از سیستمهای اطلاعاتی تو سازمانها دو نوع روش وجوددارد :

 1) برخورد فنی، 2) برخورد رفتاری

در برخورد فنی بیشتر به ویژگیهای اون سیستم و مسائلی که سیستم در مسائل مدیریت انجام می دهد بیشتر تو حوزه های رایانه قرار می گیرد برخورد این افراد برمی گردد کسانی که استفاده می کنند از سیستم چه کاربران و کارمندان باشند اینها چگونه با سیستم تعامل دارند از نقطه نظرهای روانشناسی و علوم رفتاری با آن کار می کنند. که چقدرتونسته رفتار کاربران را بررسی کند. بر اساس این که مثلا سیستمی که برای مکانی که برای کودکان ساخته شده و سیستمی که برای کارمندان ساخته شده ازنظر جنبه روانشناسی با هم تفاوت دارند.

تعریف سیستم: مجموعه ای از دو و یا چند عنصر است که  دارای سه خصوصیات زیر باشد هر جزء از عنصر در رفتار کل سیستم موثر است.

اگربخش پژوهش دانشگاه درست عمل نکند برای رسیدن به اهدافش نخواهد رسید

بین عناصر سیستم و نوع رفتاری آن با هم یک نوع رفتار متقابل وجوددارد.عناصر سیستم باید در یک هدف متقابل با هم باشند تا بتوانند به یک هدف کلی برسند. اجزای یک سیستم به گونه ای با هم در ارتباط است که ایجاد یک زیر گروه مستقل از اونها غیر ممکن است. اگر بخش آموزش را درنظر بگیریم معاونت آموزشی دارای معاونتهای مختلف است نمی توانیم یک بخش را از دیگر بخشها جدا کنیم.

تاثیر تفکر سیستمی درسازمان:

توی یک سازمان یک مدیر باید تمام سیستمهای سازمان و خرده سیستمها و ارتباط آنها را  با هم و خارج از سازمان بداند اگر چند تا مدیر با یک بهره هوشی با هم در یک جا کارکنند بهره هوشی آنها با هم می شود 120 درصد. سیستم یک رفتاری از خودنشان می دهد .

یک سیستم کل داریم مثل یک درخت انشعاباتی دارد و زیرگروه ها را هم نمی توانیم جدا در نظر بگیریم.

تفکر سیستمی: بیشترافراد محصور در زندان هستند که این محدودیت ها را خودشان برای خودشان درست کردند. بهدلیل این که تفکرشان محدود است اون تفکر سیستمی را ندارند و به طور سیستماتیک فکر نمی کنند به همین خاطر فکر محدود می شود.

تفکر سیستمی می آید یک دیدگاهی را که مورد بحث است به طورکل نگاه می کند کلی درارتباط با یک سیستم بزرگتر است. در نتیجه می تواند ارتباط این اجزا را بهتر ببیند . اگر دید سیستمی داشته باشد می آید عواملی که منجر به مسئله ای شده را درنظر میگیرد و این عناصر را می تواند به راحتی پیدا کند و آن را حل کند.

درواقع محدودیت دید باعث می شود که خلاقیت کشته بشود و از بین برود. توی یک سازمان یک  مدیر باید تمام خرده سیستمها و ارتباط آنها را با  هم بداند ارتباط این سیستمها راباخارج ازمحیط سازمان را بداند سازمان زاییده این سیستمها است . وقتی مدیر اینها را بداند در نتیجه بهتر می تواند نظارت کند. داشتن یک تفکر سیستمی معمولا یک سیستم زیر مجموعه یک سیستم بزرگتر است. تفکر سیستمی باعث می شود که هدفگذای آن خرده سیستمها هم در ارتباط با سیستم کل باشد. بنابراین یک دید منطقی می دهد که هدفها و عملیاتها را پیکیری کنیم و عمل کنیم.

تکنولوژی اطلاعات:

مجموعه ابزارها، ماشینها،دانش فنی، روشها و مهارتهایاستفاده از آنها درتولید، تبادل، پردازش، انباشت، بازیافت، جابجایی، انتقال و مصرف اطلاعات است.

تکنولوژیهایی هستند که برای ضبط، ذخیره سازی، پردازش،بازیابی،انتقال و دریافت اطلاعات استفاده می شود شامل تکنولوژیهای نوین، کامپیوتر، فاکس، ارتباطات راه دور، میکر الکترونیکهای فنی ....

نوع شناسی سیستم های اطلاعاتی:

بر اساس نوع پشتیبانی ارائه شده:

- پشتیبانی اطلاعاتی: سیستمهایی هستند که در واقع ذخیره می کنند و پردازش می کنند و در اختیار همه قرار می دهند

- پشتیبانی تصمیم گیری: سیستمها می آیند اطلاعاتی راکه یک مدیر به کار مدیران سطح میانی سازمان و مدیران سطح عملیاتی باید داشته باشد،  اما تصمیمهایی که گرفته می شود در سطح مدیران عالی است به همین خاطر باید به اطلاعات دستیابی داشته باشند باید تصمیم گیری بر اساس اطلاعات درست باشد کمتر با خطا روبرو می شود.

- پشتیبانی ارتباطی: برای اشتراک و تبادل اطلاعات در یک سازمان بین کارمندان و بخشهای مختلف باشد.

سیستمها بر اساس محتوا:

- سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظیفه محور: بر اساس وظایفی که توی سازمان است تقسیم بندی می شود بر اساس سطوح سازمانی و چارتهای سازمانی است که در بخش اداری و بخش عملیاتی است یا سیستمهایی که در سطوح مالی است می توان تقسیم بندی کرد یا هر سازمان دارای دو بخش به عنوان صف و ستاد است ؛ که فعالیت صف یعنی فعالیتی است که در جهت رسیدن به هدف سازمان را کمک می کند اما فعالیت ستادی : در واقع بخشهایی است که پشتیبانی می کند فعالیت صف را برای جامه عمل پوشاندن به اهداف سازمان است

- سیستمهای اطلاعاتی موضوع محور:  توی حوزه پایگاههای اطلاعاتی است که هر کد ام بر اساس موضوع خاص کار می کند

              بر اساس حوزه کار کرد:

- سیستمهای اطلاعاتی سازمانی: انواع و اقسام سیستمهای اطلاعاتی را داخل سازمان داریم مثل سیستم مبادلات و مکاتبات اداری

- سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی: سیستمهایی هستند که در واقع دو یا چند سازمان می توانند ازاین سیستمها استفاده کنند مثل سیستمهای امانت بین کتابخانه ای

- سیستمهای اطلاعاتی اجتماعی: این سیستمها در واقع تخصص خاصی نمی خواهد که در ارتباط با سازمانی باشد در عرصه اجتماع فعالیت دارند مثل سیستم رزرو هواپیما

 

دسته بندی سیستمها بر اساس سطح سازمانی:

- اداری:

- عملیاتی

- دانش ورزی یا سیستمهای خبره

- تاکتیکی

- استراتژیکی

 سیستمها بر اساس حوزه وظیفه ای

- صف

- ستاد

سیستمها بر اساس فعالیتهای پشتیانی شده می تواند

- سیستمهای پردازش مبادلات

- سیستمهای اطلاعات مدیریت

- سیستمهای اطلاعات اجرایی

- سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری

- سیستمهای پشتیبانی اجرایی

- سیستمهای خبره و دانشورزی

سیستمهای سطح مدیریت

این سیستمها ؛ سیستم اطلاعات مدیریت یاام آی اس         Management information system (MIS)

سطوح سیستمهای اطلاعاتی:

یک سیستم اطلاعاتی مانند هر سیستم دیگری دارای وروددی (داده یا دستورالعمل)، خروجی (گزارشات یا محاسبات) است.

ورودی به وسیله فرایندها و یارانه پردازش شده و خروجی را به کاربران یا سایر سیستمها می فرستد.

مکانیزم بازخورد نیز برای کنترل این چرخه ممکن است به کار گرفته شود

مهم ترین هدف سیستم های اطلاعاتی تسهیل فرایندها و فعالیتهای سازمان است

چکونه این باز خورد و فیدبک را می توان کنترل کرد ؟ حتما با پرسشنامه ای که به کاربران داده می شود تا مشکلات و نقصهای سیستمها رااز این طریق در بیاوریم

سازمان به سطوح راهبردی، مدیریت و ستادی تقسیم شده ، سپس به چهار بعد عملیاتی فروش و بازایابی، تولید، مالی – حسابرسی و منابع انسانی تقسیم شده است.

سه سطح سیستمهای اطلاعاتی هدف متفاوتی را دنبال می کند. (صفحه 94)

مدیران مالی                                              سطح راهبردی                    

 

مدیران مالی                                             سطح مدیریت

                                                       

مدیران اجرایی                                             سطح اجرایی

 

سطح راهبردی در کتابخانه عمومی می تواند هیات امنا باشد ، مدیر میانی و مدیر کتابخانه باشد؛ و مدیر بخشهای کتابخانه می تواند ستادی باشد.

سیستمهایی که در سطح عملیاتی هستند به آنها می گویند سیستمهای پردازش معاملات یا تی پی اس ها

Transaction processing system (TPS)                                                                                                                     

این سیستم ها از فعالیتهای معمول و روزمره سازمان مثل عملیات فروش، خرید، حقوق و دستمزد، جریان مواددرکارخانه و غیره پشتیبانی می کنند.

سیستمهایی که سطوح میانی کاربرد دارند سیستمهای ام آی اس و سیستمهای پشتیبانی تصمیم یادی اس اس کهدر خدمت مدیرانمیانی سازمانهستندو عملیات کنترل، نظارت، تصمیم گیری را پشتیبانی می کنند.

Decision support system (DSS)

Management information system (MIS)

سیستمهای اطلاعات مدیریت: این سیستمها در خدمت مدیران میانی سازمان قراردارند و ازمدیران با تهیه گزارشها و دسترسی فوری به فعالیتهای جاری و قبل سازمان حمایت می کنند.

این سیستمها پشتیبان مسائل داخلی سازمان هستند و به دنیای خارج از سازمان نمی پردازند. این سیستمهااطلاعات ورودی خود را از سیستمهای پردازش معاملات تامین می کنند و با فشرده سازی اطلاعات در قالب نمودارها و گزارشات به مدیران کمک می کنند.

سیستم اطلاعات مدیریت:

یک سیستم یکپارچه برای فراهم کردن اطلاعات لازم برای پشتیبانی مدیران جهت، برنامه ریزیو کنترل عملیات سازمانی است و با فراهم کردن اطلاعات گذشته، حال و آینده در مورد عملیات داخل وتاثیرات خارجی به مدیران سطوح مختلفدر تصمیم گیریهایی می رساند. دو نقش اساسی را در تصمیم گیری مدیر ایفا می کند.

1. به مدیران کمک می کند بر اساس اطلاعاتی که آماده است تصمیم گیری نمایند.

2. در شرایطی که الگوی تصمیم گیری ثابت است و فقط داده های ورودی تغییر می کند تکرار کننده مناسبی است

ویژگی های یک سیستم اطلاعات مدیریت

1)                اطلاعات مناسب و از نظر محتوا، زمان و شکل برای مدیر فراهم می کند.

2)                پاسخگوی نیازهای مدیر بر اساس اهداف وی است.

3)                دارای قابلیت بهبود و توسعه است (نیازها در حال تغییر است)

4)                از نظر اقتصادی مقرون به صرفه (هزینه طراحی استقرار استفاده و نگهداری)

5)                طرز کار با آن آسان باشد

6)                کاربرپسند باشد

7)                سرعت مناسب در پردازش داده ها

8)                مدیر را دچار آلودگی اطلاعات نکند

9)                انعطاف پذیر باشد (معاونت های مختلف)

 

سیستمهای پشتیبان تصمیم

توربان این سیستم ها را سیستم اطلاعات مبتنی بر رایانه می داند که مدل ها و داده ها را با کمک و مشارکت کاربر جهت حل مسال نیمه ساختار یافته و گاهی اوقات ساختار نیافته در هم می آمیزد. این سیستم ها حامی مدیران هستند. وکمک می کنند تا تصمیمات منحصر به فرد و سریعی را که به آسانی قابل شناسایی نیستند اتخاذ کنند. دی اس اس اطاعات مورد نیاز خود را علاوه بر سیستم های اطلاعات مدییت و سیستم های پردازش معاملات از خارج از سازمان نیز تامین می کنند.

این سیستم ها دارای قدرت تحلیل بالا هستند و به صورت کاربرپسند طراحی شده و به صورت تعاملی عمل می کنند و قادر به پاسخ به فرضیات و سوالهای مختلف است.

 

سیستمهای اطلاعاتی پشتیبان تصمیم                  DSS
اولین بار در دهه 1970 توسط پیتر کن در دانشگاه MIT استفاده شد از تصمیم گیری مدیران پشتیبانی می کند و به آنها کمک می کند تا تصمیم گیری نمایند. سیستم های اطلاعاتی هستند که مدیران را در اتخاذ تصمیم های غیرعادی و راهبردی و منحصر به فرد که غیر ساختار یافته یا نیمه ساختار یافته باشند یاری می کند

DSS انعطاف بیشتری از MIS دارد.

هزینه ساخت و طراحی آن چند برابر سیستم های TPS  و MIS

سیستمهای سطح راهبردی

این سیستمها در خدمت مدیران ارشد سازمان هستند و مهمترین نگرانی همیشگی آنها تطبیق قابلیت های سازمانی با تغییرات خارجی است. سیستم های حامی مدیران اجرایی یا ای ای اس ESS   نیز از سیستم های این سطح می باشند.

سیستمهای پشتیبان مدیران راهبردی ای اس اس

مدیران ارشد سازمان برای گرفتن تصمیمات غیرمتعارفی که نیازمند ارزیابی فیش و داوری در مسائلی که اتفاق نظری درباره آنها نیست، کمک می گیرند.

این سیستمها بیشتر به گردآوری اطلاعات خارجی مانند اخبار رقبا، نرخ مالیات و ... می پردازد. ولی از اطلاعات خلاصه شده سیستم های ام آی اس و تی پی اس نیز استفاده می کنند. این سیستم ها برای حل مسال بخصوصی طراحی نشده اند، کمتر از مدل های تحلیلی استفاده می کنند.

سیستمهای اطلاعاتی پشتیبان مدیران ارشد

در برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی های بلند مدت از این سیستم استفاده می شود. با استفاده از منابع داخل و خارج از سازمان اطلاعات را در قالب ...... (جا افتاده)

سیستمهای اطلاعاتی فرایند محور سازمانی

فعایت های سازمان به شکل فعایت های منطقی مرتبط با یکدیگر و در جهت نیل به یک هدف مشخص شکل می گیرد و در اصطلاح فرآیند نامیده می شود. برخی از فرایندها در محدوده ستادی انجام می شود مثل فرآیند فروش و بازاریابی که شامل شناسایی مشتری، تبلیغ کالا و فروش است در مقابل برخی فرآیندها به صورت فراستادی انجام می شوند و چندین بخش ستادی سازمان را درگیر می کنند مثل فرآیند انجام سفارش

سیستمهایی که به صورتهای طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی هستند

Insourcing : متخصصان IT طراحی سیستم را در داخل سازمان به عهده دارند

Selfsourcing : پشتیبانی سیستم IT توسط اطلاع رسانان در سازمان پشتیبانی می شود.

Out soursing : با خارج از سازمان قرارداد می بندند و شخص سوم با هزینه و زمان مشخص متعهد می شود سرویس مشخصی را بدهد.

چرخه زندگی توسعه سیستم ها        System development life cycle                               

1)                  برنامه ریزی            Planning

2)                  تحلیل                     Analysis

3)                  طراحی    Design                        

4)                  توسعهDevelopment            

5)                  آزمایش      Testing                      

6)                  اجراImplementation          

7)                  نگهداریMaintenance          

 

1) برنامه ریزی: سه مرحله وجود دارد

·    که ما چه سیستمی را برای کتابخانه نیاز داریم

·    دامنه پروژه را تعیین کنیم

·    توسعه برنامه پروژه: یعنی چه کاری؟ چه کسی؟ و در چه زمانی ؟ صورت گیرد

 

جلسه ششم 26/01/92

برنامه ریزی: اولین مرحله است و خیلی اهمیت دارد به دلیل این که برنامه را در کاغذ می نویسیم چون خود سیستم درست کردن هزینه بر است اگر بخواهیم برگردیم هزینه زیاد دارد پس می توان در مراحل اولیه ایرادات را رفع کرد

1)                تعریف سیستم: که چه سیستمی لازم داریم که این سیستم در خدمت اهداف سازمان باشد، اهداف راهبردی سازمان را پشتیبانی کند.

2)                تعریف دامنه پروژه: یعنی چه کاری؟ چه کسی؟ و در چه زمانی ؟ صورت گیرد باید برنامه مفصل داشته باشیم وقتی که پروژه داخل سازمان کار می کند و این که تیم پروژه را تعریف کنیم. باید مرتب مورد بازنگری واقع شود، که اگر تغییری صورت گرفت در سیستم در نظر گرفته شود. یعنی اگر تعداد افراد کم و زیاد شود. یا تغییر قسمت صورت بگیرد ممکن است برنامه پروژه تغییر کند.

3)                نقش اطلاع رسانها: برنامه پروژه باید مرتب توسط مدیر نظارت بشود و نظارت مداوم راه خوبی است برای تضمین سیستم، در واقع برنامه نقشه راه است اگر درست پیاده شده باشد خیلی راحت سیستم مراحل بعدی را بدون مشکل انجام می دهد. این سند زنده باید مرتب مورد بازیابی قرار بگیرد توسط مدیر بخش (کتابدار)

تحلیل: وقتی که سازمان تصمیم می گیرد که چه سیستمی را می خواهد استفاده کند وارد مرحله تحلیل شده است. لازم است که در این مرحله متخصصان آرشیو با کاربران با همکاری هم آن سیستم پیشنهادی را ارائه بدهند. به دلیل این که کاربران در یک سیستم که هم کتابداران هستند و هم یوزرها . فعالیتهایی که در این مرحله انجام می گیرد، گردآوری نیازهای سازمان است.

مهم ترین مرحله ای که باید در این مرحله انجام بگیرد. باید با کسانی که می خواهند با سیستم کار بکند صحبت بشود که چه کاری می خواهند با سیستم انجام دهند. کاربرمهم است که اطلاعات را وارد می کنند که چه چیزهایی از سیستم می خواهند و چه گزارشهایی می خواهند از سیستم بگیرند. آنها تعیین می کنند که چه کارهایی باید از سیستم بخواهند و چه قابلیتهایی باید سیستم داشته باشد.باید اولویت بندی شود که در واقع چه کارهایی باید انجام شود و این ها به صورت جامع رسمی در می آید وقتی این سند مشهود است باید متخصصان IT در این جا وقتی نیازها مشخص شد باید بر اساس این سندها طراحی لازم را انجام دهد.

نقش اطلاع رسان در این مرحله چیست؟ دقیقا باید نیازها تعریف شود اگر این نیازها درست تعریف نشود بعد از آن می رود به مرحله طراحی و بعد از آن لوازم را می خرند و تعیین شود بنابراین باید غلطهای سیستم را زودتر پیدا کنند و سندها را تغییر بدهند باید مدیر کتابخانه که اشراف به بخشهای کتابخانه دارد این کار را انجام دهد به این خاطر که کسی که در قسمت ورود اطلاعات کار می کند خواسته اش را میگوید ولی اطلاع ندارد که در جای دیگر این مشکل را با گزارش کاملتری بیان شده و اشکالش  گرفته شده به همین خاطر از مدیر استفاده می کنند تا جلوی این غلط گرفته شود پس بهتر است که نیازهای سیستم کامل و دقیق تر تعریف شود تا مشکلی ایجاد نشود و مدیرمی تواند نقش موثری داشته باشد .

طراحی:  باتوجه به نیازها یک پیش نیاز فنی ااز این که سیستم پیشنهادی چگونه کار خواهد کردتهیه می شود  در مرحله تحلیل ملزومات مورد نیاز سیستم بدون توجه به تکنولوژی پیش ساختهای فنی به شکل سنددر می آید مثلا معماری فنی راانجام می دهد یعنی ریخت شناسی شبکه مشخص می شود، اگرسیستم بایدبه اینترنت وصل باشد وضعیت سیستم را بررسی کنند که چگونه باید وصل شود، بدون توجه به تکنولوژی و زیر ساخت فنی این پیش نویس فنی به شکل سنددر می آید و در مرحله طراحی ازنقطه نظرفیزیکی و فنیبه صورت فنی هستند.

معماری فنی از سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات ارتباطی، برای راه اندازی سیستم مشخص است. مدل سازی  درواقع فعالیت ترسیم سیستم به شکل گرافیکی است.

مدیرکتابخانه دراین مرحله چه نقشیمی تواند داشته باشد؟

1)                  آینده نگری: مدیر باید نیازهای آینده ی سیستم و سازمان رادر نظر بگیرد.

2)                  طراحی مدل: مدیر بایدمدل مناسب تر را از پیش نویسهای طراحی انتخاب کنند.

توسعه: آن نقشه فنی را از حالت سند به یک سیستم واقععی درمی آوریم یعنی از طراحی فیزیکی به اجرا در می آوریم.

فعالیتهایی که در این مرحله اجرا می شود:

1)                  ساختن معماری فنی: اینکه سیستم باید کجا کار بکند و تجهیزاتی که لازم دارد را تهیه کند باید پایگاههای داده داشته باشیم و در سخت افزار ها ریخته شود ایجاد برنامه های لازم که اینها همه توسط متخصصان آی تی انجام می گیرد.این مرحله معمولا ماهها و سالها طول می کشد تا به بار بشیند، آن بخشی که می خواهد انجام دهد باید برنامه ریزی لازم در آن دیده شود.

نقش مدیر دراین برنامه چیست؟

·         یکی دیگر این که پیشرفت و تغییراتی که ایجاد می شود مرتب در زیر نظر آن انجام شود،

·         نقش منفعل نداشته باشد، تغییرات به تاکید آن برسد.

·         سعی کند از آخرین تکنولوژیها در طول توسعه سیستم استفاده بشود.

آزمایش: باید همه جاهای سیستم مورد آزمایش قرار بگیرد ببیند آیا نیازها ی سازمان را برآورده می کند یا نه؟

اول شرایط آزمایش نوشته شود، هر بخش که موردآزمایش قرارمی گیرد نتیجه ای می دهد که باید با نیاز سازمان مقایسه کنیم اگر باهم زیاد اختلاف داشته باشد سیستم به رسالت خودش عمل نکرده.

برای انجام اجرای آزمایش سیستم به چند نوع می تواندصورت بگیرد.

A.                  Unit testing : درواقع با واحدهای مجزا ازسیستم آزمایش می شود مثل این که بخش سفارشات جدا، بخش فهرستنویسی جدا، بخش امانت جدا انجام می شود. آزمایشات آن انجام می شود

B.                  System testing: ببینیم که این واحدها در کل سیستم با هم دیگر کار می کنند اگر سیستم امانت کتابی خواست بتواند با بخش سفارش لینک باشد وجستجو کند دربخش دیگر که آیا اصلا سفارش داده شده یا نه؟ یادر کدام قسمت است ،

C.                  Integration testing: یعنی روشن می کند که سیستمهای مجزا می توانند با هم کار کنند

D.                 User acceptance testing: اینجا کاربران کارشان را انجام می دهند و آن تایید را انجام می دهند که کار درست انجام شده است.

در این مرحله نقش کتابدار برای تعیین کیفیت سیستم یعنی تایید کامل نظارت آزمایش که باید آزمایش کاملا بدون خطا انجام شده باشد.

اجرا: سیستم خریداری می شود، نیازها طراحی می شود، پیش نویس نوشته میشود، ملزومات تهیه شد و بعد رسید به آزمایش و حالا مرحله اجرا که باید از سیستم بهره برداری می شود.

در مرحله اجرا وقتی سیستمی دردرون سازمان حالا یا بار اول است که می آید یا سیستم قبلی است که با یکسری از تغییراتی در آن ایجاد شده و کاربرانی که باید با سیستم کار کنند باید بدانند چه جوری وارد شود و با آن کار کنند؟ فعالیتهایی که در این مرحله انجام می شود تهیه مستندات کاربر است

کاربرانی که قرار است با سیستم کار کنند باید بدانند چه جوری وارد شود، از فایلهای مختلف استفاده کنند چه جوری دانلود کنند وگرنه کار کردن با سیستم برایشان خسته کننده می شود به همین خاطر وظیفه کسانی که طراحی می کنند این است که این مستندات را تهیه کنند. و همینطور علاوه بر نوشتن مستندات کاربر آموزش استفاده کننده از سیستم توقع می رود. خیلی از شرکتها که سیستم را تهیه می کنند ازمتخصصان آن درخواست می کنند که بیایند و آموزش کار کردن با سیستم را به عهده بگیرند حالا آموزش می تواند به صورت آنلاین  و یا بصورت آفلاین یا انفرادی و یا گروهی انجام شود این آموزش به نوعی تضمین می کند کار بدون خطا را. یا می شود بصورت کارگاههای آموزشی یا Workshop انجام بگیرد. معمولا در سیستمهای خیلی پیچیده کمتر آزمایشهای انفرادی صورت می گیرد مگر این که خیلی پیچیده باشد احتیاج به یک مربی نیاز است که آموزش بدهد.

نقش مدیر در این آموزش چیست؟ باید کسانی را که آموزش ببینند را مدیر تعیین  کند. بنابراین باید مدیر تضمین کند که افراد ی که می خواهند با سیستم کار کنند آموزش لازم را ببیند.

روشهای اجرا باید به این صورت است که با توجه به سازمان و متناسب با شرایط سازمان باشد

1)                  روش اجرای موازی: یعنی سیستم قدیم و سیستم جدید در کنار هم به کار ادامه می دهند تا زمانی که مطمئن شوند که سیستم جدید هیچ مشکلی ندارد.

2)                  روش اجرای کامل : سیستم قدیمی را کاملا کنار گذاشته و سیستم جدید را استفاده می کنیم.

3)                   روش اجرای آزمایشی: یا سیستم پایلوت نوعی دیگری است که یکسری افراد را انتخاب می کنیم با سیستم کار کنند اگر خوب پیش رفت عده ی دیگری هم کم کم به آنها اضافه می شود و کار را ادامه میدهند.

4)                  روش اجرای مرحله ای: می آئیم تکه تکه بخشهای مختلف سیستم را به اجرا در می آوریم مثلا در قسمت فروش اول صورتحسابها را وارد می کنیم بعد مراحل دیگر را اضافه می کنیم.

 

نگهداری: باید مرتب در سیستم جدید نظارت شود. آیا این سیستم در جهت اهداف سازمان است و نیازهای سازمان را برآورده می کند اگر یک سیستمی درست باشد آنقدر باید انعطاف داشته باشد که با تغییراتی انجام داده شده آنها را بپذیرد و  بتوانیم آن را در سازمان استفاده کرد .

دو فعالیت مهم در مرحله نگهداری وجوددارد:

1)      ایجاد Help desk که گروهی هستند که به سوالات کاربران پاسخ می دهند حالا به هر شکلی مثل تلفنی یا حضوری و غیره

2)      محیطی را فراهم کند تا تغییرات سیستم را پشتیبانی کند، وقتی تغییری در محیط کارایجادمی شود باید این تغییرات یکسری واکنش نشان بدهد و سیستم با آن تغییرات سازگاری پیدا کند

نقش مدیر درکتابخانه ها در این مرحله چیست؟ وقتی قراردادی را مدیر می بندد باید سیستم آن خدمات راارئه بدهد و مدیر متوجه باشدو نظارت داشته باشد. تغییراتی که در سیستم ایجاد می شود ممکن است هزینه دربر داشته باشد باید ارزیابی شود چون شاید هر تغییری مقرون به صرفه نباشد پس باید مدیر ببیند که این تغییر لازم است یا نه؟

کلید موفقیت در مرحله پشتیبانی چیست؟

 

کاربرانی که با سیستم کار می کنند در واقع یکسری قابلیت ها و مهارتهایی دارند و متخصصان آی.تی که با این سیستم کار می کند یکسری مهارتهایی دارند ترکیب همکاری این دو است می تواند تضمین کند موفقیت این سیستم را.

 

 

 

 

تحقیق در مورد Rss  در حوزه کتابداری ؛ Padcast ؛ weblog؛ Wiki؛ Web2 شبکه های اجتماعی

موتورهای جستجو ، اینترنت، رفتار جستجو در پیشرفت؛ محیط رابط کاربر، معیارهای بازیابی اطلاعات (برای ترجمه کمتر از 5 صفحه نباشد و جدید باشد

 


 

جلسه هفتم: 02/02/92

عوامل موثر روی سیستم های اطلاعاتی:

سیستمی که طراحی می شود و توسعه پیدا می کند چگونه می شود از گزند این عوامل مصون بود و به هر حال یک سیستم اطلاعاتی از آن استفاده بهینه بشود.

عوامل تاثیرگذار:

1)      طراحان سیستم : طراح سیستم در واقع باید خودش اشراف کامل به سیستم داشته باشد یعنی باید جزء جزء ببینه که در کجا باید کاربرد داشته باشد و این اجزا در کل باید چگونه عملکردی داشته باشد. در واقع وقتی دید کلی دارد به همان نسبت دید جزء نگر را هم داشته باشد.یعنی هم دید جزء نگر داشته باشد هم کل نگر، در کنار صلاحیت فنی که دارد باید مثل یک میانجی عمل کند بین سیستم و کاربران. مثل یک معلم رفتار کند، چون آن است که از کل سیستم خبر دارد، باید توانایی حل مسائل پیجیده و نامشخص و غیر تکراری را داشته باشد به هر حال هر زمانی که کسانی که دارند کار می کنند با سیستم به یک سری مشکلات و یا معضلاتی روبرو می شوند با طراح سیستم باید ارتباط برقرار کنند. و مدیر سیستم باید از پس این مسائل غیر قابل حل بر بیاید، توانایی پالایش و فیلتر داده ها را دارند، در یک سیستم وقتی داده ها را می ریزیم خیلی راحت تکراری آنها را در می آورد،  و از فیلترهایی این داده را پالایش کند و تصفیه کند، هر سیستمی باید گزارش بدهد که آن عملکرد سیستم را گزارش بدهد، داده هایی که موثرند در روند کار یا متغیرهایی که تاثیر گذارند که اگر حجم داده زیاد باشد که نتواند جواب بدهد سیستم باید در واقع گزارش به کاربر و یا طراح سیستم برساند.

ردیابی آن کارهایی که سیستم انجام می دهد که عملکرد کسانی که با سیستم کار می کنند را بدهد که فقط مدیر سیستم و یا طراح بتواند به آن دستیابی داشته باشد. ردیابی کرد که بیشتر رفتارشان با تعامل با سیستم چگونه است؟ از چه فیلترهایی استفاده می کنند؟ که در طراحی های بعدی به دردش می خورد.

این سیستم اطلاعاتی در خدمت انسان است، که این کار با دقت و سرعت بیشتری انجام بشود طراح سیستم باید روابط عمومی قوی داشته باشد،

عواملی که روی سیستم های اطلاعاتی تاثیرگذار هستند که می توان از این عوامل ، عوامل سازمانی را نام برد:

( در کتاب ص 78 – 79 فصل پنجم)

1)      محیط کار : در هر سازمان محیط خاص خودش را دارد که در هر سازمان افرادی گرد هم آمدند و برای رسیدن به یک  هدف و وظیفه ی خاصی را انجام می دهند چون محیط یک سازمان مدنظر قرار بگیرد چون تعیین می کند خدمات و محصولی که ارائه می شود در یک سازمان  اصول که از سوی یک سازمان ارائه می شود.

2)      کاربران: محیط سازمان تعیین می کند که کاربران چگونه کار بکنند و چه تعاملی داشته باشند با سازمان، رقبایی در عرصه جامعه ای که کار می کنند، رقبا وضعیت آنها با سازمان چگونه است؟ اگر به عنوان مثال یک سلول را در نظر بگیریم کاملا از بدن تاثیر می گیرد. سازمان هم همینطور است از سازمان خود تاثیر می گیرد.

3)      فرهنگ یک سازمان: هر سازمان فرهنگ خاص خودش را دارد، نحوه رفتار کارکنان به فرهنگ سازمان بستگی دارد. کارکنان یک سازمان همیشه در مقابل تغییرات مقاومت می کنند و هر تغییری را یک نوع تهدید برای خود می دانند.

یک طراح سیستم در مقابل فرهنگ یک سازمان چه کار می تواند بکند؟

یک طراح نمی تواند فرهنگ یک سازمان را تغییر دهد، طراح از فرهنگ سازمان تاثیر می گیرد، می تواند در طراحی خودش به گونه ای عمل کند که آن سیستم را مجزا از سازمان نشان ندهد، حداقل در یک سیستم می تواند تعریف کند که در یک بخش چه کاری می تواند انجام بگیرد، منتهی می تواند با حالت گذر واژهها  می تواند حس مالکیت را در افراد دارند خیلی مغایرت نداشته باشد، فضا به گونه ای باشد که برای آنها خوشایند باشد، یک نوع ترس از تکنولوژی داریم که باید آن را در آن طراح سیستم از بین ببرد.

عوامل انسانی چه تاثیری بر طراحی سیستم های اطلاعاتی دارند؟

تکنولوژی تغییراتی را ایجاد می کند و ماهیت کارها را متفاوت می کند. گاهی اوقات این تغییرات بسیار بزرگ است در سازمانها باید طراح به گونه ای عمل کند که ترس از تغییر را کاهش بدهد، در افراد یک سازمان. این تغییرات و مدل سیستم باید بر اساس یک مدل عقلانی باشد، باید به طور منظم یکسری فعالیت تعریف بشود که دور از ذهن نباشد، علاوه بر این یک سیستم باید فعالیتها دنبال هم بشود که این از عقلانی بودن سیستم نشات می گیرد. یعنی جنبه های روانشناختی را باید در نظر بگیریم و این جنبه ها در کاربر پسند بودن آن تاثیر دارد.

جنبه های روانشناختی در یک سیستم چگونه تاثیرپذیر است؟

1)      کاربر پسند بودن : آیا انسان براش آسان است که با سیستم ارتباط برقرار کند، بعضی از سیستمها وقتی کنار آن می شینیم و کار می کنیم خیلی راحت است، اگر این چیزها در نظر گرفته نشود یک سیستم خسته کننده می شود، اگر در سیستمی خطایی پیش می آید همانجا کاربر را راهنمایی می کند.

2)      راحتی و آرامش کارکنان است، کار با یک سیستم اطلاعاتی با حجم بالای اطلاعاتی اینها فعالیت فکری هستند و خسته کننده است و کاربر نیاز دارد زمانی که کار می کند و زمانی که استراحت می کند فضا فرق داشته باشد چون از نظر روانی باعث می شود که حال و هوای طرف عوض شود و به گونه ای باشد که جنبه غیر رسمی کار پیدا کند،

3)      بودجه: هر اعتباری است که یک سازمان می گذارد برای طراحی سیستم خود، این امر خیلی مهم است، بستگی به اندازه و نوع، کار و هدف سازمان دارد.

4)      نیروهای طراحی: که به اصطلاح نیروهای طراحی یک پارچگی سیستم خیلی مهم است، تماس کاربر با سیستم به گونه ای باشد که نیروها خلاقیت و تعامل خودشان را نشان بدهند و آشکار کنند، بین عوامل مختلف یک توازنی برقرار باشد، باید نیروهای رقیب را در نظر بگیریم که در واقع نوع آوری خود را آشکار کنند، بین عوامل مختلف توازنی برقرار باشد تا اقدامات داده پردازی و فعالیتهای نیروهای طراحی را برای اقدامات داده پردازی را انجام بدهند. پس از عوامل موثر در طراحی :

·         یکی یکپارچگی است، وقتی نیروی یک سیستم  استقرار پیدا می کند در یکپارچگی خیلی موثر است در واقع پیوند بین بخشهای مختلف به نحو مطلوبی صورت بگیرد، تماس کاربران با سیستم باید به گونه ای باشد که در سیستمهای اطلاعاتی از یک روندی پشتیبانی می کنند، مثلا در زمینه سرچ به یک روند است اگر با یکی از سیستمها کار کرده باشید با اکثریت برنامه می توانید استفاده کنید.

·          الزامات داده پردازی است اقدامات داده پردازی باید در بخشها موجود باشد یعنی در واقع به نحو مطلوبی بتواند ارتباط برقرار باشد، گاهی اوقات یکپارچه سازی درروندسیستمهای اطلاعاتی رعایت نشود یعنی هر سازمان ساز خود را بزند، یعنی وقفه ایجاد بشود وقتی وقفه ایجاد شود، یک گپی ایجاد می شود و اون سیستم روند خود را دنبال نمی کند و اختلال ایجاد می شود، اگر بخواهیم که این وقفه ها ایجاد نشود باید این اقدامات صورت بگیرد شامل: حذف مشاغل یکنواخت، افزایش بهره وری ، اسان سازی کار در محیط های پرخطر: مثل کارهای صنعتی و کارهایی که با اشعه است که سیستم می تواند راحتتر انجام دهد، افزایش صرفه جویی در وقت و هزینه ها، و تغییر کاربری و استفاده از سیستم های طراحی شده، یک سیستم اطلاعاتی باید قادر باشد به گونه ای طراحی شود که با یک تغییرات کوچک انعطاف آن را داشته باشد که بتواند در محیط دیگر مورد استفاده قرار بگیرد

5)      کاربران سیستم: طراح سیستم باید متعصب به این کاربرها باشد، کاربران خیلی تاثیرگذار هستند بر روی طراحان سیستم، کاربری که می تواند با سیستم کار کند یک انسان است، باید اشکالاتی که در هنگام کار با سیستم پیدا می شود را نشان بدهد و به درجه مطلوب برساند، طراحی محیط فیزیکی باید روی آن کار بشود، به هر حال سعی باید بشود که برخورد کاربر با سیستم کمترین هزینه را داشته باشد، باید تمام شرایط را در نظر بگیرد، توی محیط کار اون شرایط تاثیر می گذارد از جمله دما، فضا روی سیستم اثر می گذارد و طراح سیستم باید در نظر بگیرد، دکوراسیون سیستم و رنگ آن اهمیت دارد، محل استراحت افراد باید جدا باشد، ارتفاع صندلیها و میز کار باید استاندارد باشد، با توجه به شرایطی که انسان دارد باید طراحی باشد، محیط کار باید آرام و دلپذیر باشد، برای افرادی که مدت زمانی طولانی می خواهند از سیستم استفاده کنند.

6)      مشخص کردن کاربران سیستم: بهتر است که در واقع کارمندان بخشهای مختلف بتوانند تشویق بشوند که با هم دیگر تعامل داشته باشند در پیشبرد اهداف سازمان، در جهت دادن و گرفتن اطلاعات، هر کس که کار می کند با سیستم مشخص شوند

7)      نحوه ارائه پاسخ: یعنی به صور مختلف پاسخ را به کاربر نشان دهد، یعنی به صورت جدول، نمودار و ... بهترین سیستم پاسخگویی در درجه اول بموقع بودن یعنی زمان پاسخگویی خیلی مهم است، و این که باید مرکز منابع اطلاعاتی راحت مراجعه کنند و مشکلی وجود نداشته باشد،

8)      رقیبان: رقیبانی که در یک سازمان هستند می توانند روی سیستم اثر بگذارند، باید به گونه ای باشد که سیستم تا طراحی آن تمام شود رقیبان دیگر امکانات دیگری را برای سیستم های خود بگذارند و سیستم ما باید روزآمد باشد و پشتیبانی بکند از مدیریت و خدماتی که ارائه می دهد

9)      کیفیت و قابلیت کاربرد اطلاعات که بر روی طراحان سیستم های اطلاعاتی تاثیر می گذارد یعنی افراد بر اساس نیازی که دارد که اون اطلاعات استفاده بکند یعنی با حداکثر تلاش به اون نیازی که دارد برسد

10)   الزامات سیستم: باید از قابلیت اعتماد برخوردار باشد، یعنی داده های مشابه را در زمانهای مختلف می دهیم بتوانیم پاسخهای مشابه هم دریافت کنیم در دسترس بودن سیستم مهم است، قابل انعطاف باشد، سیستم با تغییرات کوچکی که ایجاد می کند باید به راحتی بپذیرد ، برنامه ی زمانی سیستم منظم باشد، سیستم باید با تعمق بیشتری روی آن کار بشود،  طبعا هر چه وقت بیشتری صرف سیستم بشود از نظر طراحی بهتر می شود.

11)   عمر مورد انتظار و امکان رشد: هر سیستم مدت زمان 5 ساله ای را در نظر گرفته بشود، برای برآوردن خواسته های کاربران، در طراحی سیستم باید در نظر گرفته بشود.

12)   قابلیت تغییر و نگهداری درتوسعه سیستم مهم است، سیستم باید به گونه ای باشد که از داده های استاندارد استفاده بکند، به گونه ای باشد که از روشهای استاندارد استفاده بشود برای طراحی و تغییر و نکهداری، یعنی پالایشگاهی دارد طراحی می شود برای دهه 90 ممکنست که آن موقع چیزهای دیگر و رشد تکنولوژی بوجود می آید که دیگرتاثیری ندارد این سیستم برای آن زمان،.

13)  از لحاط داده پردازی کسانی که با سیستم سر و کار دارندباید در یک مدت زمان مشخصی آن داده پردازش بشود، آن کمیت و حجم آن باید طراح سیستم در دستش باشد که چه حجم بالایی را باید داده پردازی کند و پیچیدگی های کارهای سیستم که سیستم باید در ارتباط با آن حجم داده باید جامه عمل به آن بپوشاند. یعنی حقوق و دستمزد ، ساعات ورود و خروج، وام، کسری وامهای مختلف و غیره همه را باید در نظر بگیرد.

14)   محدودیت های زمانی که سیستم باید قادر باشد کسانی که پویا هستند را در نظر بگیرد، که مثلا وامی که داده تا یک حدود زمانی اعتبار دارد ، و بعد از آن خود به خود حساب کند و خود به خود حذف شود.

15)  اقدامات محاسباتی:

16) اقدامات اثربخشی پژوهش:

عوامل انسانی چه چیزهایی هستند؟ سیستمهای اطلاعاتی به کار انسانها هست در واقع انسان تهیه کننده است، تمام کارها یکنواخت است در قبال آن انسان چه کار می کند؟ تکنولوژی این کارهای یکنواخت و تکراری را انجام می دهد و انسان باید به فکر کارهای خلاقانه دیگر باشد یعنی تکنولوژی در خدمت انسان باشد نه این که تکنولوژی جایگزین انسان شود.

17)  اقدامات عملی بودن سیستم: یک سیستم باید عملی باشد یعنی پشتیبانی مالی سیستم باید بالا باشد، قانون سیستم باید با سازمان مغایرت نداشته باشد

18)   قانون بهره برداری:

19)   عملی بودن برنامه زمانی: وقتی سیستم عملی می شود باید به در زمان معین به بهره برداری برسد.

 


 

 

 

جلسه هشتم 09/02/92

 

نرم افزارهای کد منبع باز در حوزه کتابداری

موتورهای کاوش

 

اینترنت از کی شروع به کار کرد و چگونه بوده است؟

سال 1957 شوروی با موشکهای والستیک خود موقعیت نظامی آمریکا را مورد حمله قرار می دهد همینطور که واضح است خاستگاه فنی در کشور از حوزه ی نظامی آن آغاز شده است و بعد انتقال پیدا می کند به سازمانها، اول آرپانت را تاسیس می کنند به گونه ای عمل می کند که اطلباعات یک جا نباشد که مورد حمله قرار گیرد و یک دفعه اطلاعات از بین برود، سوئیچینگ را می آیند به بخش های کوچکتری تقسیم می کنند که این سیستم های کوچکتر وقتی از منبع به مقصد می رسد بعد با هم جمع می شوند و تشکیل اطلاعات واحد را می دهند. چند تا مراکز با هم جمع می شوند بعد پروتکل نوشته می شود.شبکه وب بخشی از وب نت است. ابزار جستجو در شبکه وب از طریق موتورهای جستجو است ابزارهای کاوش دو نوع هستند با زدن کلید واژه مفاهیمی که بخواهیم جستجو انجام می دهیم یا از طریق راهنماهای موضوعی استفاده می کنیم. توضیحات استاد سر کلاس

 

 

ابزارهای کاوش در اینترنت     (پاور پوینت)

به دو شیوه انجام می شود:

·         جستجوی کلیدواژه ای، ورود و انتخاب پیوندهای فرامتنی در سلسله مراتب تقسیمات موضوعی

·         موتورهای جستجو: راهنماهای موضوعی

 

تاریخچه:

1990 ابزار کاوش آرچی توسط پژوهشگران دانشگاه مک گیل در سایت های اف. تی. پی (پروتکل انتقال فایل) به کار می رفت.

1992 تیم برنزولی در آزمایشگاه فیزیک ذرات اروپا شبکه جهانی وب را اختراع کرد.

1993 نخستین راهنمای قابل جستجوی Einet gelext ایجاد راهنمای موضوعی تحت عنوان یاهو توسط دانشجویان دانشگاه استانفورد

1994 نخستین ابزار کاوش با قابلیت نمایه سازی کلیدواژه ای توسط دانشگاه واشنگتن به نام Web crawler ابداع شد.

وب:

جذابترین و پیشرفته ترین و کاربردی ترین خدمات اینترنت است با ساتفاده از معماری سرویس دهنده / سرویس گیرنده Client/server در محیط چند رسانه ای Multimedia مبتنی بر فرامتن Hypertext امکان جستجو و با متن منابع مختلف (متن صدا، تصویر، گرافیک...) را فراهم می کند.

بر اساس نظام فرارسانه ای کار می کند که ترکیبی است از فرامتن و چند رسانه ای

برنامه سرویس گیرنده یا کاربر وب مرورگر Browser نامیده می شود

 

Masaic 1993

Netscape

Internet explorer

Firefox

Opera

انواع ابزارهای کاوش

1.      موتورهای جستجوی پیمایشی (خودکار) Crawler-based search engine

2.      فهرست های تکمیل دستی (غیرخودکار) Meta search engine

3.      ابر جستجوگر

موتورهای کاوش ترکیبی Hypried search tools

ابرموتورهای کاوش  Meta search engine

ابزارهای کاوش موضوعی

راهنمای موضوعی

این راهنماها توسط نیروی انسانی تهیه می شوند و منابع اطلاعاتی اینترنت را به صورت موضوعی و معنی دار (سلسله مراتبی) در دسترس قرار میدهد.

مثال: راهنمای موضوعی open directry جهت معرفی سایتهای مهم

راهنمای موضوعی یاهو دارای 14 بخش موضوعی کلی است که هر کدام به مقوله های خاص تر تقسیم شده اند.

موتورهای کاوش

·         برنامه های خودکاری هستند که فرآیندهای جستجو، شناسایی، و جمع آوری اطلاعات در اینترنت را انجام می دهد.

·         به برنامه ای گفته می شود که کلمات کلیدی موجود در فایلها و سندهای وب جهانی ، گروه های خبری، منوهای گوفر و آرشیوها FTP  را جستجو می کند.

آناتومی موتورهای کاوش

1)      نرم افزار خزنده یا روبات جستجوگر

برنامه های خودکاری هستند که برای شناسایی، گردآوری و نمایه سازی صفحات وب به طور پیوسته در فواصل زمانی معین فضای اینترنت Hyperlink مورد جستجو قرار می دهند و به شناسایی و نمایه سازی صفحات جدید یا اصلاح اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی موتورهای کاوش می پردازند در برخی از متون به جای روبوتها از اصطلاحاتی مانند عنکبوت خزنده Worms و یا کرمها استفاده شده است. نحوه شکار صفحات توسط روبوتها به صورتی است که از طریق پیوند فرامتنی موجود در یک صفحه به صفحات دیگر می روند و آنها را شناسایی و نمایه سازی می کنند.

2)      نمایه یا پایگاه اطلاعاتی Data base, Index

 هر گونه اطلاعات و هر صفحه ای که توسط روبوتها از شبکه وب شناسایی می شوند در این قسمت ذخیره می شوند.

بعضی ها اصطلاح فهرست یا نمایه را به کار می برند Index catalog  

3)      نرم افزار جستجو  Search engine software   

4)      این نرم افزار در واقع واسط جستجو وبنامه ای است که از طریق وارد ردن کلید واژه در فیلدهای مختلف و تعریف مختلف می تواند در میلیونها صفحه وب نمایه شده در پایگاه های اطلاعات موتورهای کاوش به جستجو پرداخته و نتایج را نشان دهد.

 

                                      http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgdgrBxNhZNy43EAqxuZ900dybkojgXo41xb65oAICVUW5gCNBhA

                           شناسایی صفحات وب توسط روبوت

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjzDuERyPsxbMkOBQftaaDX2Abf3u4UQssc9X_moXdKNarKysm                                                                    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScbRAH5T5vcq8tLBFkvl9lp9Zbhq5nfaz0FkJD3P1d7zAsevPM

        ذخیره و نمایه سازی صفحات وب در بانک اطلاعات موتور کاوش               شروع حرکت روبوت در وب 

                                                                               http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQw5BouWrR1qgxSrKLjAVeR-TPpfBzQgrgpZ8YBhhWI4RcFlAL7lA                                             

                                                               انتشار و جستجوی صفحات وب

                                                                     توسط کاربران

 

 

 


 

معیار رتبه بندی سایت ها

·         تعداد صفحات هر چه بیشتر باشد احتمال این که در رتبه بندی بالاتر باشد بیشتر است

·         احتمال لینک صفحات پویا در صفحات ثابت

·         اجزای گرافیکی بیشتر باشد در رتبه بندی پایین تر خواهد بود

·         استفاده از کد اچ.تی.ام.ال

·         انتخاب نام دامنه مناسب

·         استفاده از فریم: در صفحات وبی که از فریم استفاده می شود، تمام مرورگرها از این صفحات استفاده نمی کنند.

·         تاریخ روزآمدرسانی

جلسه نهم : فقط ارائه تحقیق

جلسه دهم: 23/02/92

موتورهای جستجو را می شود ارزیابی کرد.

موتورهای جستجو را در اولیوت قرار مید هند.

مزایای راهنمای موضوعی

1)     کیفیت بهتر اطلاعات نمایه شده

2)     ریزش کاذب کمتر

3)     دسترسی راحت تر با صرف زمان کمتر برای کاربر

محدودیت ها ی راهنماهای موضوعی

1-     وابستگی به قدرت تفکر انسانی و عدم همسویی با رشد فزاینده اطلاعات در اینترنت

2-     جامعیت کمتر، دقت بیشتر

 

وب نامرئی  Invisible Web

 چالش عمده ما در عصر حاضر، فقدان اطلاعات در وب نیست، بلکه دسترسی به اطلاعات مهمتر شده است. آنهم دسترسی به آخرین اطلاعات در سریعترین زمان ممکن.

علاوه بر مراجعه به موتورهای جستجوگر یکی از راههای دیگر جستجوی اطلاعات استفاده از "وب پنهان" است.

اگرچه  ابزارهای کاوش حجم بسیار بالایی از اطلاعات (صفحات وب) را در پایگاههای خود نمایه و با سرعت بالایی بازیابی می کنند، اما این پرسش مطرح می شود که آیا همه اطلاعات موجود در وب توسط این ابزارها قابل بازیابی است که تقریبا همه ابزارهای کاوش خود را بهترین، کارآمدترین و قدرتمندترین وسیله برای جستجو و بازیابی اطلاعات در محیط وب معرفی می کنند، اما تحقیقات نشان می دهند که بهترین موتورهای جستجو فقط 16 درصد از اطلاعات موجود بر روی وب را به کاربران عرضه می کنند.

 

دلایل

-          حجم عظیم و روز افزون اطلاعات موجود در اینترنت

-          میزان مهارت های اطلاع یابی کاربران و تجربه آنان در کاوش

-          وجود وب نامریی یا وب پنهان

عبارت وب نامرئی نخستین بار در سال 1994 توسط ژیل ایمورث ابداع شده است البته معدودی از منابع نیز شخص دیگر به نام (میتوکل) را به عنوان مبدع این اصطلاح معرفی می کنند.

"شرمن" و "پرایس" به طور خلاصه وب نامرئی را از این چنین تعریف می کند. منابع اطلاعاتی غیر متنی و پویایی است که به هر دلیل، به طور موقت یا دائم خارج از حوزه جستجو و بازیابی موتورهای کاوش قرار دارند و بازیابی اطلاعات موجود در آن از طریق استفاده مستقیم از این موتورهای میسر نمی باشد. امکان بازیابی منابع پنهان در وب نامریی، یا برای موتورهای کاوش از نظر فنی میسر نیست، یا محدودیت های مالی مانع از نمایه سازی این منابع شده است.

در خصوص وب نامریی کلماتی نظیر وب پنهان وب عمیق، وب تاریک به طور مترادف در متون مختلف به کار برده شده اند. اما این ها در حقیقت معادل یکدیگر نیستند و هر یک به جنبه هایی از نامرئی بودن اشاره می کنند.

انواع وب

وب مات  Opaque Web                  

وب ملکی  Proprietary Web                

وب خصوصی Private Web           

وب واقعا پنهان  Truly invisible Web           

بخشی از فضای وب نامریی به وب مات موسوم گردیده که می توانسته مورد استفاده کاربران قرار گیرد.

به دلایل زیر این اطلاعات در خارج از دسترس کاربران قرار گرفته و موتورهای کاوش نمی توانند آنها را بازیابی کنند:

1)     از آنجا که اولا محیط وب دائما در حال تغییر است و هر روز منابع و اطلاعات جدید به آن افزوده می گردد و ثانیا صفحاتی در وب وجود دارند که هیچ پیوندی بین آنها با منابع دیگر برقرار نشده خزنده هایی موتورهای جستجو قادر به یافتن صفحات و همگام نمودن خود با این حجم عظیم اطلاعات نیستند.

2)     به دلیل محدودیت توانایی، نرم افزارهای خزنده فرصت کافی برای روزآمدسازی صفحات جدید وب را ندارند. موتورهای کاوش نیز امکان روزآمدسازی حجم عظیمی از اطلاعات و منابع جدید را ندارند و به همین دلیل بسیاری از این اطلاعات از حوزه موتورهای کاوش دور می مانند.

بخش دیگری از وب نامرئی، اطلاعاتی است که بسیاری از پایگاههای اطلاع رسانی، آنها را از طریق شبکه جهانگستر وب در دسترس عموم قرار داده اند. برخی این اطلاعات را به رایگان، و برخی دیگر را با دریافت هزینه در دسترس عموم قرار می دهند. مندرجات این پایگاهها معمولا خارج از حوزه جستجوی موتورهای کاوش قرار دارند.

وب خصوصی و وب مات

بخش دیگر از وب نامریی وجود دارد که چون اطلاعات موجود در آن دارایی های شخصی یا خصوصی سازمانها یا افراد می باشد از حوزه دسترسی موتورهای جستجو پنهان است. مثلا در برخی از سازمانها و موسسات خصوصی یا دولتی، به دلایل امنیتی در وب قرار گرفته ولی کارکنان آن سازمان با رمز عبور به آن پایگاه دسترسی دارند.

بخش دیگر، منابع اطلاعاتی از قبیل نشریات الکترونیکی مبتنی بر وب می باشند که دسترسی به آنها از طریق پرداخت حق اشتراک و خرید محصولات اطلاعاتی شرکتهای مختلف صورت می گیرد و وب ملکی نامیده می شود.

اینترنت واقعا پنهان

بخش دیگری از وب پنهان وجود دارد که بنا به مسائل فنی و ناکارآمدی ابزارهای جستجو، از دسترسی کاربران دورمانده است. بسیاری از موتورهای جستجو قادر به بازیابی اطلاعات متنی اچ.تی.ام. ال. هستند ولی توانایی بازیابی فایل های پی دی اف را ندارند، یا به دلیل کمبود منابع مالی و فنی از جستجوی فایلهای غیر متنی صرفنظر کرده اند. بنابراین بنا به اطلاعات متنوعی نیز در وب وجود دارند که تنها به دلیل محدودیت های موتورهای جستجو در مورد تصاویر دارند نمی توانند آنها را بازیابی کنند.

منابع موجود در وب نامرئی

با توجه به آنچه که گفته شد بخش بزرگی از وب وجود دارد که عنکبوت های موتورهای جستجو آنها را نمایه نمی کنند یا نمی توانند نمایه کنند و عبارتند از:

-          سایت های دارای رمز عبور،

-          اسناد موجود در پشت سامانه های حفاظتی

-          فایلهای پی دی اف در متون آرشیوی

-          ابزارهایی تعاملی مثل ماشین حسابها و غیره

-          وکلای برخی از پایگاه های اطلاعاتی

-          منابع محافظت شده

-          منابع و صفحات بدون پیوست

"صفحات افزون بر حداکثر تعداد صفحات قابل مرور در صفحات بازیابی"

واقعیاتی درباره وب پنهان

-          وب پنهان بزرگترین رشد مقوله اطلاعات جدید را در وب دارد

-          95% وب پنهان اطلاعات برای همگان قابل دسترسی است (اما از طریق موتورهای جستجو نمی توان به آنها رسید)

-          بیش از نیمی، از وب پنهان در پایگاههای اطلاعاتی معین است

اهمیت وب نامریی

از نظر کمی باید گفت که حجم اطلاعات موجود در این بخش خیلی بیشتر از سطح آشکار است.

موارد زیر اهمیت وب نامریی را از نظر کمی نشان می دهند.

بهترین موتورهای کاوش فقط قادر هستند که حدود 16 درصد از اطلاعات موجود در وب را بازیابی کنند و بنابراین 84 درصد آنها جزو وب نامریی به حساب می آید.

از نظر کیفی: اطلاعات بخشهای مختلف این مجموعه به ویژه منابع اطلاعات موجود در وب عمیق، معمولا منابع ارزشمند و مفید هستند و در بسیاری از موارد پاسخگو؟

چرا اصطلاح وب نامریی استفاده می شود؟

تنها ازدید موتورهای کاوش به این مسئله پرداخته شده در حالی که تمام جستجو که در شبکه انجام می شود از طریق موتورهای کاوش انجام نمی شود و هیچ اطلاعات ثبت شده ای نامرئی نیست. ممکن است بعضی از اطلاعات نحوه دسترسی به آن کوچکتر بشود یعنی برای رسیدن به آن از راه طولانی تری استفاده کنیم.

پایگاههای اطلاعاتی که استفاده می شود بصورت آف لاین هم می توانیم از آن استفاده کنیم. اطلاعات کتابخانه نامرئی را که فقط عضو آنها هستند می توانند استفاده کنند.

دلایل عدم بازیابی و نمایه سازی وب نامریی توسط موتورهای کاوش

-          دلایل فنی

-          دلایل مالی

-          دلایل حقوقی و اجتماعی

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 17:5  توسط فاطمه پیروزی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وبلاگ گروهی
دانشجویان ارشد
علم اطلاعات و دانش شناسی
(كتابداري و اطلاع رساني)
ورودی بهمن ماه سال 1391
واحد علوم و تحقیقات

پیوندهای روزانه
Z39.50
metadata
تاریخچه اگریس کاری از فاطمه پیروزی و مریم افضل زاده
FRBR کاری از نیلوفر جوادیان و اعظم آقامحمدی
معرفی اصطلاحنامه اصفا و نما
معرفی پایگاههای دکتر نوروزی
آپلود فایل
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
ورود به صفحه شخصی دانشگاه آزاد
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
آرشیو موضوعی
جزوه ها
نویسندگان
فاطمه پیروزی
الهه اصلاحی
امیر شکوهیان
رقیه معصوم پور
رکسانا نصیری
ریحانه وکیلی
فاطمه باقری
فرزانه درویشی
فرشته عزیزی
فرشیده کونانی
فریبا حسینی تبار
فریبا میوانه
مریم اسماعیلی
مریم فروغ قندی
نیلوفر جوادیان فرزانه
پیوندها
وبلاگ گروهی کتابداران ایران
عارفه عزیزی (اطلاع رسان)
وبلاگ کتابدار
سیویلیکا. مرجع دانش
دانشجویان ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM